Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: TILIA - MU7 Trạng thái:
Số Block: Số tầng:2
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:4 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên Doanh Thành Phố Đế Vương
Loại: TILIA - MU7
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:2
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:4
Ngày hoàn thành: